HMS i borettslaget

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet av gjeldende forskrifter om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - også kalt Internkontroll-forskriften.

Ang. vedlikehold av altaner lavblokk.
Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Plankene over skjøten mellom gammel og ny altan (to stk.), skal skrues opp, og rennen til og rundt avløpsrøret skal reingjøres.
Dette bør gjøres i årlig.

Det er også nødvendig, år om annet, å vedlikeholde treverket både på gulvet og rekkverket. Et par strøk med treolje gjør da underverker, både for varigheten, og for utseendet, av treverket.

Det nevnte vedlikeholdet her faller inn under andelseiers vedlikeholdsplikt, da altan regnes som areal av egen bolig.

HMS:
Internkontroll i borettslag, sameier og velforeninger betyr:

 • Verne om liv, helse og materielle verdier
 • Skape et godt miljø for de som bor i området

Styret i borettslaget står samlet ansvarlig for å innføre og sørge for den praktiske gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i borettslaget.
Styrets primære ansvarsområde dekker følgende:

 • det ytre miljø, herunder også avfallshåndtering
 • trafikk
 • trapper, gangveier, lekeplasser og tun
 • brannsikring
 • vedlikehold og overvåking av eksternt elektrisk anlegg
 • arbeidsgiveransvar overfor ansatte
 • dugnad
 • andre forhold som vedlikehold, innkjøp etc.

Andelseier/beboer står ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av internkontrollsystemet i boligene (se sjekkliste lenger nede på siden). Styrets ansvar i boligene begrenses her til kun å informere.

Det må også understrekes viktigheten av å ha innboforsikringen i orden. Borettslaget har erfart at beboere ikke har hatt innboforsikring, noe som har påført dem store kostnader. For eksempel i forbindelse med brann / vannskader der leiligheten ikke er beboelig. Dette er ting som må dekkes av innboforsikringen selv om man ikke er skyld i skaden. Dette for egen og andres sikkerhet.
Rapportering om feil og mangler på borettslagets fellesarealer

Styret anser det som svært viktig at beboerne, dersom de oppdager feil / skader på felles elektrisk anlegg, lekkasjer, hærverk eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, straks melder fra om dette til styret / vaktmester.
Ansvar for elektrisk anlegg i borettslaget

I informasjonsskriv borettslaget har mottatt fra Produkt- og elektrisitetstilsynet, er det presisert at et borettslag er organisert slik at det er naturlig å skille mellom private områder og fellesarealer. Dette betyr at borettslaget ved styret har plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealene, mens andelseieren i borettslaget har det samme ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten som for eksempel eieren av en enebolig.

Ansvaret innebærer at andelseier / beboer må sørge for at det innenfor leiligheten (dvs. fra sikringsskap, inkl. sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. Andelseieren er også ansvarlig for at man ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Ansvaret innebærer videre at andelseierne må være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som for eksempel varme sikringer eller stikkontakter, lysbuer / gnister eller tilløp til lysbuer (som er tegn på dårlig kontakt), og dessuten sørge for å få kontrollert anlegget, og eventuelt utbedret de mangler som avdekkes på bakgrunn av slike faresignaler.

Både i forhold til forskriftene og i forhold til leiekontrakten med borettslaget, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedring. Man bør også la elektrofagfolk foreta regelmessige ettersyn av anlegget inne i leiligheten, for eksempel hvert 10. år.
Ansvar for brannslukningsutstyr / røykvarsler i borettslaget

Borettslaget står som eier av følgende utstyr levert til leilighetene:

 • 1 stk. røykvarsler
 • 1 stk. brannslange

Beboer har ansvaret for å kontrollere at brannslange og røykvarsler til enhver tid er i orden.

Brannslange. Vi ber om at beboerne min. én gang pr. år sjekker at brannslangen virker.

Røykvarsler. Det er beboers ansvar å holde røykvarsleren ved like, dvs foreta testing og skifte batteri. Testing av røykvarsleren bør foretas min. én gang pr. måned.

Våtrom / Avløp
Det er beboers ansvar å holde våtrom og avløp ved like, dvs kontrollere at gulv, vegger på våtrom er hele og uten sprekker eller skader som kan forårsake lekkasje. Beboer må også sjekke at avløpene er åpne og rengjorte frem til felles avløpsledning. (Husleiekontrakten 7 7.1 Andelseierens vedlikeholdsplikt). Dersom det blir lekkasje pga. dårlig eller mangelfullt vedlikehold, blir slike skader ikke dekket av forsikringen. Det blir derfor andelseier som må ta den økonomiske belastningen ved en slik skade. Dette bør gjøres én gang pr. måned.

Kjellerlokaler / Fellesrom
I følge husordensreglene er det ikke lov til å bruke disse rommene til lagringsplass. Skulle du / dere ha behov for å ha noe stående i disse rommene (for en kortere periode), skal det registreres hos oppgangstillitsvalgt på eget skjema. Har du noe stående som ikke er registrert, ber vi deg ta kontakt med oppgangstillitsvalgt.
Sjekkpunkter for boliger:

Sikringsskap

 • Skru til sikringer minst én gang pr. år
 • Kontroller ledninger og sikringer i sikringsskap for varmgang
 • Fjern uvedkommende ting fra skapet og rengjør etter behov
 • Påse at døren til skapet er lukket og låst
 • Test jordfeilbryter på testknapp (dersom denne finnes)
 • Ang. høyblokk gjelder dette til og med skapet og inn

Kjøkken

 • Støvsug rundt motor på frys / kjøl samt påse at den er plassert slik at det er rikelig med luft rundt. (Jfr. Bruksanvisning )
 • Kontroller at filter over komfyr er tilstrekkelig rengjort
 • Støpsel på kaffetrakter og brødrister blir trukket ut når de ikke er i bruk
 • Kontroller støpsel til komfyr for varmgang

Vaskerom

 • Vaskemaskinen brukes kun når en er til stede og er våken
 • Kontroller rist i ovn over tørkeskap
 • Påse at kanaler og lufteventil fra tørkerommet rengjøres regelmessig. (Jfr. Bruksanvisning )
 • Påse at slangen fra vaskemaskinen til avløpsrøret er skrudd fast i veggen

Generelt

 • Visuell kontroll av samtlige deksler på brytere, stikkontakter etc.
 • At faste installasjoner er betryggende festet
 • Etterse at samtlige bevegelige ledninger er: uskadet, betryggende montert, ikke utsatt for mekanisk påkjenning, strekkavlastet i plugg, ledningsbryter, apparat.
 • Kontroller støpsler for varmgang ved å kjenne på støpsler når for eksempel ovn er i bruk.
 • Etterse at det ikke er brukt for store lyspærer i forhold til lampeskjermer og merking på lamper.
 • Påse at TV er avslått med av / på bryter.
 • Påse at samtlige ovner har tilstrekkelig fritt rom rundt seg og ikke er tildekket.
 • Kontroller at alle ledninger har godkjent avslutning.
 • Ved utvidelser og endringer utført av autorisert installatør, påse at samsvarserklæring mottas.
 • Sjekk med jevne mellomrom at røykvarslere virker.
 • Sjekk ca. én gang i året at brannslangen virker.
We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.